Derneğimiz 28 Şubatın sancılı günlerinde 7 güzel adam tarından ihlasla ve samimiyetle atılan tohumla yeşermiş bugün gölgesinde birçok gencin nasiplendiği ve faydalandığı kurum olgunluğuna erişmiştir ELHAMDÜLİLLAH. Rabbimize hamd olsun ilçemizdeki İmam hatip okullarımızda ve Türkiye’deki birçok derneğin kurulmasına ve bu derneklerimizin faaliyet ve çalışma alanlarının genişlemesine her zaman öncülük etmiştir.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Genelde tüm topluma yönelik, özelde Gaziosmanpaşa İlçemizde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi leri ve Ortaokullarından Mezun olanları ve okuyan öğrenciler. Arasında sosyal, kültürel ve manevi Dayanışmayı Sağlamak ve Ülke Eğitimine Katkıda Bulunmanın Yanı sıra. Dernek, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara koordineli çalışmak amacı ile kurulmuştur. 

Derneğin Faaliyet Alanları ve Bu Faaliyetlerin Gerçekleştirilme Usul ve Yöntemleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  

2-Kurs, seminer, konferans, sempozyum, yarışma, toplantılar ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardım toplama faaliyetinde bulunur.

7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,  tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

9-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

10-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

11-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

12-Fakir ve İhtiyaç Sahipleri için yardım toplamak ve bu yardımları burs veya ayni, nakdi yardım olarak dağıtmak.

13-Derneğimiz Faaliyetlerde bulunmak ve sürdürebilmek için, aynı amaca hizmet eden derneklere, platformlara, federasyon, yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olur, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır.